{:ru}Политическое образование. Насколько это важно{:}{:ua}Політична освіта. Наскільки це важливо{:}

{:ru}

В последние годы перед украинским обществом особую актуальность приобретает проблема политического образования. В условиях политической модернизации важно осваивать политический опыт демократических государств, исследовать особенности функционирования политических систем, средств воздействия на них и адаптировать этот опыт к современной политической жизни Украины. Для обеспечения устойчивого перехода к новому общественному порядку, нового характера взаимоотношений государства и гражданина необходимо, используя средства образования, прививать молодому поколению уважение к государственным символам своей отчизны, знакомить с принципами современного эффективного государственного управления, сущностью политической власти и политических режимов, избирательных и партийных систем и тому подобное.

Целью политического образования молодежи является формирование и распространение знаний о том, что является общим для всех членов общества в их понимании справедливости, порядка, свободы, равенства, участия. Политическое образование должно выполнять функцию трансляции новым поколениям оптимальных способов общественного взаимодействия, используя мировые достижения и сохраняя аутентичные традиции украинской культуры.

Важной задачей политического образования является повышение гражданской компетентности и ответственности молодежи. Используя различные формы политпросвещения необходимо культивировать фундаментальные ценности и принципы демократии, мотивировать к участию в решении значимых общественно-политических проблем. Благодаря средствам массовой информации молодежь становится свидетелем дебатов из разных общественно-политических проблем, выработки способов решения конфликтов.

Желающие граждане, которые хотят получить знания по политике, имеют прекрасную возможность посетить семинар Школы молодого политика, который состоится 5-7 декабря в БЦ «101 Tower». Также на практике ученики Школы будут иметь возможность проявить свои знания и навыки.

{:}{:ua}

В останні роки перед українським суспільством особливої актуальності набуває проблема політичної освіти. В умовах політичної модернізації важливо освоювати політичний досвід демократичних держав, досліджувати особливості функціонування політичних систем, засобів впливу на них і адаптувати цей досвід до сучасного політичного життя України. Для забезпечення стійкого переходу до нового суспільного порядку, нового характеру взаємовідносин держави і громадянина необхідно прищеплювати молодому поколінню повагу до державних символів своєї вітчизни, знайомити з принципами сучасного ефективного державного управління, сутністю політичної влади і політичних режимів, виборчих і партійних систем тощо.

Метою політичної освіти молоді є формування й поширення знань про те, що є спільним для усіх членів суспільства у їхньому розумінні справедливості, порядку, свободи, рівності, участі. Політична освіта має виконувати функцію трансляції новим поколінням оптимальних способів суспільної взаємодії, використовуючи світові здобутки та зберігаючи автентичні традиції української культури.

Важливим завданням політичної освіти є підвищення громадянської компетентності і відповідальності молоді. Використовуючи різні форми політосвіти необхідно культивувати фундаментальні цінності й принципи демократії, мотивувати до участі у розв’язанні значущих суспільно-політичних проблем. Завдяки засобам масової інформації молодь стає свідком дебатів із різних суспільно-політичних проблем, вироблення способів вирішення конфліктів.

Охочі громадяни, які бажають отримати знання з політики, мають чудову можливість відвідати семінар Школи молодого політика, що відбудеться 5-7 лютого у БЦ «101 Tower». Також на практиці учні Школи будуть мати можливість проявити свої знання та навички.

{:}

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.